راه اندازی سامانه نوبتدهی انجمن حمل و نقل استان سمنان

گروه آفتاب افتخار دارد که راه اندازی سامانه نوبتدهی خودکار انجمن حمل و نقل استان سمنان با استفاده از سیستم پلاکخوان را به عنوان یکی از نمونه کارهای خود در زمینه مدیریت حمل و نقل ارائه داده است. این سیستم به عنوان بخشی از سامانه مدیریت حمل و نقل آفتاب جهت تسهیل امور نوبتدهی و پارکینگ انجمن حمل و نقل استان سمنان در زمستان 94 راه اندازی شد.