شبکه

ایجاد زیرساخت ارتباطی مناسب، سریع، قابل ارتقا ،منعطف و اَمن از نقاط قوت سازمانها بوده و علاوه بر نیاز اولیه، باعث ایجاد ارزش افزوده در سازمانها خواهد شد.

شرکت امن افزار گستر آفتاب سرویس ها و خدمات زیر را در این حوزه ارائه میکند:

  • مشاوره پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برای اخذ استاندارد ISO 27001 برای سازمان، ارگان های دولتی و خصوصی
  • مشاوره معماری امنیت شبکه 
  • مشاوره و ارائه راهکارهای ایمن سازی پورتال و سرور های خصوصی
  • ...