حضور در نمایشگاه فن بازار زنجان

 

نمایشگاه فن بازار با حضور استاندار ، شهردار ، شورای شهر و هیئت همراه محترم استان زنجان

 برگزار شد وشرکت آفتاب در این نمایشگاه حضورچشمگیری بعمل آورد