سامانه آفتاب در گرگان

سامانه مدیریت ناوگان حمل و نقل آفتاب در استان گرگان و در صنایع لبنی صباح به صورت آزمایشی راه اندازی شد.

در پیاده سازی سامانه از محصول تشخیص پلاک رها گروه آفتاب استفاده شده است.سامانه با پیاده سازی بر روی سرور داخلی مجموعه و به صورت Local برنامه ریزی و اجرا گردید. 

تصاویر :